Divider Looije Packing

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Looije Packing

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder LOOIJE PACKING verstaan: Looije Packing., kvknummer 61439746
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de rechtspersoon die in verband met het leveren van zaken en/of diensten door Looije Packing dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Looije Packing een overeenkomst is aangegaan of daarover met Looije Packing in onderhandeling is.
 3. Het gebruik of van toepassing zijn van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Het gebruik of de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en onvoorwaardelijk tussen partijen van kracht.
 5. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Andere voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven onverminderd van kracht. De afwijking van deze voorwaarden geldt alleen voor de in die overeenkomst genoemde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang op die van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST:

 1. Alle aanbiedingen van Looije Packing zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding of offerte verstrekte gegevens en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Looije Packing slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk in die bewoordingen is bevestigd.
 3. Alle aanbiedingen door of namens Looije Packing, vertegenwoordigers van Looije Packing of andere namens Looije Packing optredende tussenpersonen gedaan, zijn drie maanden (één seizoen) geldig. Indien de overeenkomst niet binnen deze termijn tot stand komt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 4, of indien de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever inhoudelijk afwijkt van het door Looije Packing gedane aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand indien en zodra een daartoe bevoegde functionaris van Looije Packing de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
 4. Een overeenkomst komt tot stand zodra deze schriftelijk is bevestigd door een daartoe bevoegde functionaris van Looije Packing. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever binnen twee dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar maakt. Offertes van Looije Packing gelden bij gebreke van nadere schriftelijke overeenkomst als overeenkomst en zijn in dat geval het enige geldige bewijs van overeenkomst.
  Overeenkomsten worden eveneens geacht tot stand te zijn gekomen indien en zodra Looije Packing met haar werkzaamheden is begonnen. Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de vestigingsplaats van Looije Packing.
 5. Indien Looije Packing met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens Looije Packing voortvloeien.
 6. De opdrachtgever is aan een opdracht gebonden, ook indien de opdracht aan Looije Packing wordt verstrekt door een door de opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon.
 7. Overeenkomsten gesloten door (handels)vertegenwoordigers van Looije Packing of andere voor Looije Packing optredende tussenpersonen binden Looije Packing niet, tenzij een daartoe bevoegde functionaris van Looije Packing de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 8. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst door de opdrachtgever zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegde functionaris van Looije Packing. Aan mondelinge toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
  agreements.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Looije Packing tijdig beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden. Indien blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar zijn, komen alle extra kosten, die Looije Packing in verband met de uitvoering van de overeenkomst heeft moeten maken, voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever Looije Packing te vrijwaren voor aanspraken van derden.
 2. Een opdracht aan Looije Packing houdt de bevoegdheid in voor Looije Packing om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 3. With regard to products manufactured by third parties or parts of products, Looije Packing can only be considered a supplier to the client and Looije Packing is not obliged to guarantee to the client anything more than what the third party used guarantees to Looije Packing.

ARTICLE 4: PRICES

 1. Price quotations are always made on the basis of the prices valid at the time of the offer. Unless otherwise stated in writing, prices are in euros and exclude (internal) transport costs. The prices quoted are exclusive of sales tax and other government levies, taxes and duties. A change in the applicable VAT rate will at all times and in all cases be at the expense and risk of the client and will be unilaterally and promptly passed on to the client by Looije Packing.
 2. Looije Packing is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend-/transportkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, de kosten verbonden aan andere arbeidsvoorwaarden, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met het vorenstaande vergelijkbaar zijn.
 3. De in een offerte vermelde prijzen betreffen uitsluitend de in de offerte uitdrukkelijk omschreven werkzaamheden en/of leveringen.
 4. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere kosten die gemaakt moeten worden in verband met de (af)levering zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Looije Packing is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

ARTIKEL 5: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen ze zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij zijn echter nimmer bindend of fataal. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Looije Packing niet in verzuim. Looije Packing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van termijnoverschrijding. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. In geval van een koopovereenkomst is Looije Packing, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij in de keuze dit gedeelte te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is. Indien niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat levering uit voorraad zal geschieden, heeft Looije Packing het recht te leveren uit voorraad van derden. Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats vanaf het bedrijfsterrein of opslagterrein (pakstation) van Looije Packing.
 3. Het risico gaat, voor zover wettelijk toegestaan, over op de opdrachtgever zodra de zaken het pand of de opslagruimte van Looije Packing hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van de opdrachtgever bij Looije Packing of een derde zijn afgezonderd en mededeling is gedaan of verzonden dat de gekochte zaken voor aflevering gereed staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transportrisico is voor de opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat het vervoer door of namens Looije Packing zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.
 4. De opdrachtgever zal de goederen en/of diensten afnemen zodra Looije Packing deze aanbiedt. Weigert de opdrachtgever desondanks de goederen en/of diensten af te nemen, dan is Looije Packing gerechtigd de geleverde goederen op eigen kosten of elders op te slaan voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen kosten. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Looije Packing tevens gerechtigd, zulks ter keuze van Looije Packing, de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden de kosten, schade en interesten volledig aan Looije Packing te vergoeden.
 5. Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden buiten de invloedssfeer van Looije Packing kunnen leiden tot een verlenging van het tussen partijen overeengekomen tijdschema.
 6. Meerwerk en kosten aan de zijde van Looije Packing als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop Looije Packing geen invloed heeft, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden omtrent verlenging van de levertijd is bepaald, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Looije Packing ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst of uit enige andere al dan niet daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting en/of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

SARTICLE 6: GELEVERDE HOEVEELHEID

 1. De geleverde hoeveelheid wordt geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen of voorgeschreven ten aanzien van aantal en gewicht alsmede publiek- en/of privaatrechtelijke eisen, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Door Looije Packing geleverde zaken blijven eigendom van Looije Packing tot volledige betaling van alle vorderingen van Looije Packing op de opdrachtgever uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. As long as ownership has not passed to the client, the client may not pledge the items or grant any rights to them to third parties.
 3. Items delivered by Looije Packing that are subject to retention of title pursuant to paragraph 1 may only be resold in the client’s normal course of business. The client undertakes not to assign or pledge any claims it obtains against its clients to third parties without Looije Packing’s prior claims against the client for whatever
  reden.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Looije Packing gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Looije Packing zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De opdrachtgever verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Looije Packing ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen. schriftelijke toestemming. De opdrachtgever verbindt zich verder voornoemde vorderingen op eerste verzoek van Looije Packing aan Looije Packing te verpanden op de wijze als bepaald in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid voor de voldoening van zijn vorderingen.

ARTIKEL 8. RETENTIERECHT EN VERPANDING

 1. Looije Packing kan, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Looije Packing heeft voldaan, alle zaken, documenten en gelden die Looije Packing in verband met haar overeenkomsten met de opdrachtgever ontvangt, voor rekening en risico van de opdrachtgever onder zich houden.
 2. Alle goederen, documenten en gelden die Looije Packing uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen strekken tot zekerheid voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of zal krijgen.
 3. Looije Packing kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten ook uitoefenen voor hetgeen de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met andere overeenkomsten.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Looije Packing, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Looije Packing, zonder dat Looije Packing tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot machines, mensen en/of materialen waarvan Looije Packing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
 2. Indien Looije Packing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. Bij aflevering door Looije Packing dient de opdrachtgever de geleverde zaken in het bijzijn van de chauffeur te controleren. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  A. of de geleverde producten op de overeengekomen wijze zijn verwerkt;
  B. of de geleverde zaken voldoen aan de (kwaliteits)eisen die gesteld mogen worden voor het toepasselijke normale gebruik en/of de toepasselijke commerciële doeleinden;
  C. Of de geleverde zaken in kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien de tekortkoming minder dan 5% van het totaal bedraagt, is opdrachtgever verplicht het geleverde volledig te accepteren.
 2.  Eventuele tekortkomingen of beschadigingen die aanwezig zijn op het moment van levering moeten door de klant worden genoteerd op de leveringsbon, factuur en/of vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer worden aanvaard.
 3. If delivery is made at the packing station, the client shall immediately inspect the goods in accordance with paragraph 1 of this article.
 4. If the goods are delivered to a third party, who holds them or will keep them for the principal, the principal shall be obliged to carry out the inspection referred to in paragraph 1 of this article or to have such inspection carried out on the day of delivery.
 5. Indien de opdrachtgever wenst te reclameren, is hij verplicht dit schriftelijk onder opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, aan Looije Packing kenbaar te maken.
 6. Any right to complain shall lapse if and as soon as the client takes the delivered item into use, processes it, modifies it, redelivers it, mixes it with other items or does not preserve it properly.
 7. Complaints shall not be permitted in respect of deviations common in trade and industry or minor deviations in colors, qualities, composition, thickness, quantities, years, etc., unless agreed otherwise in writing.
 8. Looije Packing is only obliged to take note of complaints submitted if the client has fulfilled all his contractual obligations towards Looije Packing, on whatever grounds. The client will not be able to suspend or set off its obligations in connection with a complaint submitted by it, except insofar as provisions of mandatory law dictate otherwise.
 9. In geval van reclame dient de betreffende partij in zijn geheel aanwezig te blijven en dient de opdrachtgever Looije Packing in de gelegenheid te stellen de zaken te (doen) bezichtigen of te (doen) inspecteren.
 10. De klant is verplicht om te allen tijde te zorgen voor het behoud van de items als een voorzichtige schuldenaar.
 11. Indien klachten van de opdrachtgever, mede gelet op het hiervoor bepaalde, gegrond zijn, zal Looije Packing na overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor herlevering van een zaak van dezelfde of vergelijkbare soort binnen een redelijke termijn. Op verzoek zal de opdrachtgever de vervangen zaken of onderdelen aan Looije Packing overdragen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is slechts mogelijk met medewerking van Looije Packing.
 12. Indien de klachten van de opdrachtgever, mede gelet op het hiervoor bepaalde, gegrond zijn, maar herlevering van de zaak of dienst binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, is Looije Packing gerechtigd een zaak of dienst van het dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toe te passen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is slechts mogelijk met medewerking van Looije Packing.
 13. Looije Packing is, behoudens eigen opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor meer of welke schade of welke verplichting dan ook die voor de opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herlevering van een zaak niet mogelijk is en Looije Packing een zaak van de dichtstbijzijnde soort levert.
 14. De opdrachtgever is verplicht de door Looije Packing aan de opdrachtgever ter controle toegezonden etiketten en/of labels en/of productinformatie tijdig, dat wil zeggen binnen de door Looije Packing gestelde termijn, te controleren en Looije Packing daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de opdrachtgever dit niet tijdig doet, gaat Looije Packing uit van de juistheid van de door hem gebruikte etiketten en/of labels en/of productinformatie. Looije Packing is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor voor de opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan. 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Looije Packing toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting of jegens de opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Looije Packing, behoudens haar verplichtingen uit hoofde van eventueel door haar verstrekte garantie, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door deze in verband daarmee geleden schade indien de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Looije Packing of haar leidinggevende ondergeschikten.
 2. Looije Packing is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, letselschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect voor de opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan.
 3. Indien de aansprakelijkheid van Looije Packing op grond van lid 1 moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van Looije Packing beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de schadeveroorzakende handeling voorzienbaar was, met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. Looije Packing is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of de kwaliteit van de door de opdrachtgever gebruikte of verwerkte materialen of het gebruik van de door de opdrachtgever aan Looije Packing ter beschikking gestelde materialen of materieel (waaronder heftrucks).
 5. Looije Packing is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Looije Packing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of doordat de opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig aan Looije Packing heeft verstrekt.
 6. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Looije Packing nimmer aansprakelijk voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, behoudens voor zover die derden jegens Looije Packing aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Looije Packing en de door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Looije Packing van de overeenkomst, het gebruik door de opdrachtgever van de door Looije Packing geleverde zaken, de tot stand gebrachte werkzaamheden en verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Looije Packing en/of de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.
 8. Looije Packing bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 9. Eventuele (rechts)vorderingen dienen bovendien uiterlijk 1 jaar na levering van de overeengekomen diensten en/of goederen op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

ARTIKEL 12: VERPAKKING

 1. Packaging delivered via Looije Packing, including pallets, crates and boxes, on which a deposit has been charged, will be returned at the invoice price applicable at the time of return, possibly increased by a fixed packaging fee in accordance with the applicable regulations. The container to be returned must be so clean and fresh that it is suitable for (re)use for fresh edible horticultural products.
 2. When packaging is returned by Looije Packing’s own means of transport, the packaging must be sorted and ready for transport, in default of which Looije Packing has the right not to take the packaging with it or to charge the costs.
 3. Packaging not delivered via Looije Packing will only be taken back insofar as Looije Packing carries the products in question in its own range.

ARTICLE 14: DISSOLUTION AND LIABILITY OF CLIENT

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Looije Packing, een schuldregeling treft met zijn schuldeisers, surseance van betaling aanvraagt of een soortgelijke procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt en overlijdt of onder curatele wordt gesteld of, indien het een bedrijf betreft, wordt ontbonden, alsmede indien executoriale beslaglegging op zijn last plaatsvindt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Looije Packing het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze van Looije Packing, zonder dat Looije Packing tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, doch onverminderd de Looije Packing verder toekomende rechten.
 2. Indien Looije Packing de uitvoering van de overeenkomst opschort en later alsnog uitvoering geeft, is de opdrachtgever verplicht Looije Packing de door hem geleden schade te vergoeden.
 3. Indien Looije Packing de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever of diens rechtsopvolger aansprakelijk voor alle door Looije Packing geleden schade, waaronder begrepen winstderving, geleden verliezen, productschade, kosten en rente, transportkosten, gederfde of betaalde provisie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere kosten die direct of indirect verband houden met de verkoop.
 4. Iedere vordering van Looije Packing wordt bij toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15: INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Looije Packing behoudt zich uitdrukkelijk eventuele intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (handelsmerken) voor met betrekking tot door haar geleverde producten.
 2. De aan Looije Packing geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, kwekersrecht, geregistreerde tekening of model, merk of handelsnaam. De leverancier vrijwaart Looije Packing en haar opdrachtgever voor al deze aanspraken en verbindt zich onherroepelijk tot het vergoeden van alle daardoor veroorzaakte schade.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle met Looije Packing gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst is normatief. Voor transacties met het buitenland wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde ‘Uniforme Koopwetten’ uitdrukkelijk uitgesloten en zal het ‘Weens Koopverdrag’ van toepassing zijn, met uitzondering van de artikelen 39, 50 en 52 van dat verdrag.

ARTIKEL 17: GESCHILLEN

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit met Looije Packing gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen vorderingen tot betaling van achterstallige bedragen, zullen met uitsluiting van iedere andere instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Looije Packing.
 2. Partijen kunnen, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, schriftelijk overeenkomen het geschil door een andere instantie te laten beslechten.